Reprezentuję klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami arbitrażowymi, prokuraturą i organami ścigania, organami administracji państwowej i samorządowej oraz wobec innych podmiotów, także w ramach negocjacji i prób ugodowych. Ponadto w każdym stadium postępowania udzielam porad prawnych oraz na zlecenie klienta sporządzam analizy, opinie prawne i projekty pisma procesowego, bez konieczności dalszego zlecania sprawy do prowadzenia. Zakres porady prawnej obejmuje kompleksowe omówienie zagadnienia, ze wskazaniem uprawnień, obowiązków oraz możliwych dróg postępowania i ewentualnych kosztów sądowych. Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu:


Prawo cywilne i gospodarcze:

W zakresie prawa cywilnego i gospodarczego Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą w szczególności:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o wydanie
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie
 • zniesienie współwłasności i podziału majątku
 • odpowiedzialność cywilną związaną z błędami w sztuce lekarskiej, wypadkami komunikacyjnymi
 • ochrony dóbr osobistych
 • sprawy dotyczące darowizn, ich odwołania
 • doradztwo w zakresie ochrony prawnej obrotu nieruchomościami (kupno, sprzedaż, zamiana)
 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w szczególności sprawy o zasiedzenie, uwłaszczenie, eksmisję, naruszenie posiadania nieruchomości, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek
  i zabezpieczenie spadku
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczenia wykonania umów, roszczenia wynikające z umów, niewykonanie
  i nienależyte wykonanie umów
 • ubezpieczenia komunikacyjne, gospodarcze
 • umów leasingu
 • odpowiedzialność wspólników i członków zarządu spółek prawa handlowego
 • sprawy konsumenckie

W zakresie postępowania egzekucyjnego Kancelaria świadczy usługi obejmujące pomoc prawną przy windykacji należności
i w postępowaniu egzekucyjnym, w szczególności:

 • sporządzenie i złożenie w imieniu klienta wniosku o wszczęcie egzekucji
 • reprezentowanie klienta w dalszych czynnościach egzekucyjnych i bieżące monitorowanie czynności podjętych
  w postępowaniu egzekucyjnym przez organy egzekucyjne
 • postępowanie w sprawie skarg na czynności komornika sądowego
 • postępowania o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
 • zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji
 • sprawy o wyjawienie majątku dłużnika


Prawo handlowe:

W zakresie prawa handlowego Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu spraw obejmujących, w szczególności:

 • doradztwo prawne w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenie działalności gospodarczej
 • tworzenie i obsługa prawna spółek
 • rejestrowanie podmiotów gospodarczych
 • negocjowanie umów handlowych
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek
 • sporządzanie projektów uchwał organów spółek


Prawo rodzinne i opiekuńcze:

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu spraw obejmujących, w szczególności:

 • rozwód i separację
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie nieistnienia i istnienia małżeństwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie)
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem i ich realizacja
 • określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej (spory między rodzicami odnośnie wykonywania
  władzy rodzicielskiej, wydanie paszportu, ustalenie miejsca pobytu dziecka)
 • ograniczenie i pozbawienie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz łącznie z nim dochodzone roszczenia
 • ustanowienie opieki i kuratora
 • przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia
 • ubezwłasnowolnienie
 • leczenie odwykowe
 • zmiana imion i nazwisk
 • sprawy z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
2014_28031pcm


Prawo karne, karno-skarbowe, wykroczeń:

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego poprzez udzielanie pomocy prawnej na każdym etapie postępowania począwszy od wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) poprzez postępowanie sądowe,
do czynności podejmowanych w postępowaniu wykonawczym, w sprawach z zakresu: prawa karnego i postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, karno-skarbowego, prawa o wykroczeniach, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innym ustaw szczególnych tzw. pozakodeksowych przepisów karnych, w szczególności dotyczących obrotu gospodarczego oraz obrotu instrumentami finansowymi.

Zakres świadczonych usług obejmuje przede wszystkim:

 • obronę i reprezentowanie podejrzanego albo oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego,
  w tym sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia oraz pomoc w dochodzeniu od oskarżonego
  roszczeń cywilnych (zadośćuczynienie, nawiązka, obowiązek naprawienia szkody), także poprzez wytoczenie
  tzw. procesu adhezyjnego
 • przygotowywanie pism procesowych i opinii prawnych
 • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego
 • sporządzanie apelacji i kasacji karnych
 • sporządzanie próśb o wniesienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego kasacji nadzwyczajnych
 • pomoc prawną i reprezentowanie Klienta przed sądami w sprawach o wydanie wyroku łącznego oraz sprawach przed sądami penitencjarnymi w sprawach o udzielenie przerwy w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary
 • pomoc prawną i reprezentowanie Klienta w postępowaniu w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie


Prawo administracyjne:

W zakresie prawa administracyjnego pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
  oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • pomoc prawna w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
 • przygotowanie pism urzędowych do organów administracji państwowej i samorządowej, wniosków o wydanie,
  uchylenie albo zmianę decyzji administracyjnych


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

W zakresie prawa pracy Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu spraw obejmujących, w szczególności:

 • opiniowanie umów o pracę
 • ustalenie stosunku pracy i roszczeń z tym związanych
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • sprawy o mobbing
 • sprawy dotyczące ubezpieczenia społecznego

 

Prawo sportowe:

W zakresie prawa sportowego Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz zawodników, klubów (związków, stowarzyszeń
i fundacji) sportowych, menadżerów sportowych, trenerów oraz zawodników, obejmującą w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych oraz projektów: regulaminów, kontraktów i innych umów, w szczególności dotyczących profesjonalnego uprawiania sportu
 • prowadzenie negocjacji w imieniu klienta w zakresie zawierania i rozwiązywania umów (kontraktów)
 • sporządzanie wniosków i innych pism do właściwych organów związkowych
 • reprezentowanie Klientów przed właściwymi organami związkowymi, sądami polubownymi i powszechnymi
  w postępowaniach wszczętych w związku ze sporami powstałymi na tle interpretacji i stosowania przepisów
  dotyczących amatorskiego oraz profesjonalnego uprawiania sportu, umów zawieranych przez menadżerów
  sportowych, umów zawieranych z trenerami, a także w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi
2014_2803pcm